ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางวิจิตรา กาแก้ว
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1Gold Medal in the Story Telling Contest Level 7-9 at the 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 202318 สิงหาคม 2566
2รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับ ม.1-34 กุมภาพันธ์ 2566
3Gold Medal in the Story Telling Contest Level 7-9 at the 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 20225 กันยายน 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ18 กรกฎาคม 2566
2การอบรมออนไลน์หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace3 กรกฎาคม 2565
3การอบรมออนไลน์ เรื่องแหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำ หรับครูและนักเรียน3 กรกฎาคม 2565
4Active Learning10 กันยายน 2564
5Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย31 สิงหาคม 2564
6การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined27 สิงหาคม 2564
7การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 218 พฤษภาคม 2564
8การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก17 พฤษภาคม 2564
9การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน รหัสหลักสูตร 699181001 รุ่น 10823 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรม ตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 20 เมษายน 2564
2การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน 23 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล