ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวสุนิตรา มินออน
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง29 พฤศจิกายน 2565
2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโวเชียลมีเดีย29 พฤศจิกายน 2564
3การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์ และ การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก17 พฤษภาคม 2564
4โครงการ Good Food For All กินดี-อยู่ดี การอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืช (cruelty-free, plant-based diet)12 พฤษภาคม 2564
5ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 12 กรกฎาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล