ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางชะบา สุดสม
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศีกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ดนตรีศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รายการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชาติ รายการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
3ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รายการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-ม.65 กุมภาพันธ์ 2566
4ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รายการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.35 กุมภาพันธ์ 2566
5คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน ในโครงการ 20 Nanmeebooks Reading Club31 มกราคม 2566
6เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม เดี่ยวขลุ่ยเพยงออ มัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
7เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม เดี่ยวฆ้องวงเล็ก มัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
8เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ มัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
9เป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม เดี่ยวระนาดทุ่ม มัธยมศึกษาตอนต้น6 สิงหาคม 2565
10รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ21 กรกฎาคม 2565
11คุณครูต้นเเบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 20 Nanmeebooks Reading Club31 มกราคม 2564
12โล่เกียรติยศ รางวัล Platinum นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice “INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020” ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเเละทัศนศิลป์3 กรกฎาคม 2563
13รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ปีการศึกษา 256229 พฤษภาคม 2563
14ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
15ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
16ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
17ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
2ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
3ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
4ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับชาติ ครั้งที่ 705 กุมภาพันธ์ 2566
5ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รายการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับชาติ3 กุมภาพันธ์ 2566
6รางวัลระดับเหรียญทองเเดง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
7รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
8รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
9รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การเเข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.623 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.256316 มีนาคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ผ่านการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 256611 มิถุนายน 2566
2ผ่านการทดสอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เนื่องใน (วันงลสูบบรหรี่โลก)31 พฤษภาคม 2566
3ผ่านการทดสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐ22 พฤษภาคม 2566
4หลักสูตร "Active Learning" สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2114 พฤษภาคม 2566
5ผ่านการทดสอบกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 (ด้วยระบบออนไลน์)16 มกราคม 2566
6ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และผ่านการทดสอบวัดผลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 16 มกราคม 2566
7ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัเอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์20 กันยายน 2565
8ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning15 กรกฎาคม 2565
9ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู PLC : Professionel Learning Community สำหรับครู15 กรกฎาคม 2565
10ผ่านการทดสอบสงเสริมการอ่าน เรื่อง สุภาษิต สำนวน ชวนรู้14 พฤษภาคม 2565
11ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Leaning ครั้งที่ 9 สื่อยุคใหม่29 เมษายน 2565
12ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Leaning ครั้งที่ 8 สื่อยุคใหม่26 เมษายน 2565
13หลักสูตรการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word (พื้นฐาน)25 เมษายน 2565
14ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Leaning ครั้งที่ 7 สื่อยุคใหม่23 เมษายน 2565
15ได้เข้ารับการอบรมและผานการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย(MOE Safety Platform)15 กุมภาพันธ์ 2565
16ได้ผ่านการทดสอบกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 (ด้วยระบบออนไลน์)16 มกราคม 2565
17วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ โครงการศิลปะสีนำคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 2126 ธันวาคม 2564
18การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว PA )24 ตุลาคม 2564
19การทดสอบประเมินผลความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำนานและความเชื่อ ฉบับคนไทย : พระแม่โพสพ14 กันยายน 2564
20การทดสอบวัดความรู้ เรื่องภัยคุกคาม "เชื้อไวรัสโคโรนา 2019"13 กันยายน 2564
21การสอบวัดความรู้ กิจกรรมรักการอ่าน12 กันยายน 2564
22การใช้งานโปรกรม google apps for education4 กันยายน 2564
23English Quizzes Online 20212 กันยายน 2564
24ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะยุวศิลปินดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 831 กรกฎาคม 2564
25Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools To lmprove Work Performance)18 เมษายน 2564
26การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "COVID-19 สายพันธุ์อังกฤษ" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์14 เมษายน 2564
27การทดสอบความรู้ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดชมนิมิตร"20 มีนาคม 2564
28การประเมินผลทักษะออนไลน์ หลักสูตร "การรู้และเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)"17 มีนาคม 2564
29เป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน24 ตุลาคม 2563
30การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVIO - 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์30 มีนาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโครคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256616 กรกฎาคม 2566
2ผ่านการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 256611 มิถุนายน 2566
3ได้ผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร KineMaster ทำเถอะครูยุคใไหม่8 กรกฎาคม 2565
4การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปเเบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
5กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.256416 มกราคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล