ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายทังจี มาลีผดุง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ศิลปศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูที่ปรึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน ประกวดวาดภาพโปสเตอร์รณรงค์ โรงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา จังหวัดน่าน ค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์"9 ตุลาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1วิทยากรการฝึกอบรมเชินปฏิบัติ โครงการศิลปะสีน้ำคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 2126 ธันวาคม 2564
2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว PA)24 ตุลาคม 2564
3ผ่านการสอบวัดความรู้ "กิจกรรมรักการอ่าน"12 กันยายน 2564
4แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2 กันยายน 2564
5การประเมินผลทักษะออนไลน์ หลักสูตร " การรู้และเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)"17 มีนาคม 2564
6ได้ผ่านการอบรมความรู้ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ23 พฤษภาคม 2563
7ผ่านการประเมินสมรรณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Online11 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
2ได้เข้าร่วมจิจกรรมทางวิชาการ เนื้อในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 256416 มกราคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล