ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายธนชาต ชาวส้าน
โรงเรียน : มัธยมป่ากลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : A.L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน22 สิงหาคม 2566
2ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 256430 เมษายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รองชนะเลิศอันดับ 2 ปนะเภททีมหญิง รุ่นทั่วไป28 มิถุนายน 2566
2รองชนะเลิศอันดับ 2 ปนะเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี23 มิถุนายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลระดับยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ)29 สิงหาคม 2566
2ระดับดีเลิศ อันดับ 1 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( best practice) การพัฒนาหลักสูตรค-ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค25 สิงหาคม 2566
3รางวัลชนะเลิศหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ22 สิงหาคม 2566
4รางวัล ชนะเลิศ คุณภาพระดับยอดเยี่ยม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หลักสูตรอาชีพระยะสั้น17 สิงหาคม 2566
5รางวัลระดับ ดีเยี่ยม ผลงาน/นวัตกรรมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ิกิจกรรม บริษัทสร้างกา16 สิงหาคม 2566
6รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตตรวจราชการ4 กรกฎาคม 2566
7รางวัลระดับทองยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง 14 มิถุนายน 2566
8รางวัลระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับประเทศ 16 มกราคม 2565
9รางวัลชนะเลิศ ประเภท เนตรนารีวิสามัญ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 256418 กรกฎาคม 2564
10รางวัลชนะเลิศ ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 256418 กรกฎาคม 2564
11รางวัลชนะเลิศ ประเภท ลูกเลือวิสามัญ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 256418 กรกฎาคม 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การประชุมสัมมนาวิชาการให้ความรู้เพื่อยกระดับึุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL)13 กันยายน 2566
2การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรืมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ21 สิงหาคม 2566
3การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ9 สิงหาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ มัธยมศึกษานาน บูรณาการเชื่อมโยงความปลอดภัยในทุกมิติ “สุขภาพจิตดี มีวินัย ปลอดภัยทุกคน”24 กรกฎาคม 2566
5การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา google tools เพื่อการทำงาน21 มิถุนายน 2566
6การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์วัดผลในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา (15 ชั่วโมงการเรียนรู้)20 มิถุนายน 2566
7การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์วัดผลในรายวิชา ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)18 มิถุนายน 2566
8การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์วัดผลในรายวิชา หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู (5 ชั่วโมงการเรียนรู้)17 มิถุนายน 2566
9การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)26 พฤษภาคม 2566
10การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ15 พฤษภาคม 2566
11การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำ งาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ14 พฤษภาคม 2566
12รูปแบบการสอนภาษาไทย7 มีนาคม 2566
13การทอสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะด้าน Digital Literacy ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์3 มีนาคม 2566
14อบรมเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู23 กุมภาพันธ์ 2566
15อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความปลอดภัย(โรงเรียนพักนอน)18 พฤศจิกายน 2565
16ประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรับรองการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education 6 กันยายน 2565
17หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต2 สิงหาคม 2565
18หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(เฉพาะหลักสูตรพื้นฐาน : General)30 กรกฎาคม 2565
19หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลต่อต้านทุจริต29 กรกฎาคม 2565
20ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร13 มิถุนายน 2565
21ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ11 มิถุนายน 2565
22ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับครู7 มิถุนายน 2565
23SCHOOL ADMINISTRATORS7 มิถุนายน 2565
24EDUCATIONAL PERSONNEL7 มิถุนายน 2565
25ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มิถุนายน 2565
26โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
27พาน้องกลับห้องเรียนเตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ3 พฤษภาคม 2565
28โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
29โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
30โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
31โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
32กิจกรรม PLC ออนไลน์ กลุ่มที่ 2 ผู้สนใจทั่วไปจากทุกสังกัดทั่วประเทศ เรื่อง ทักษะการทำคลิปการสอนวPA และทักษะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)23 เมษายน 2565
33โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง(จันทรเกษม)) "ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกดิน"19 เมษายน 2565
34โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงานของเด็กเเละเยาวชน24 มีนาคม 2565
35กิจกรรม PLC ออนไลน์ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนางานPA (performance agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นการสร้าง Product Innovation12 มีนาคม 2565
36เข้าร่วมกิจกรรมการใช้หลักสูตร Tubtim Chumphae Rice Branding แบบออนไลน์11 มีนาคม 2565
37เข้าร่วมกิจกรรมการใช้หลักสูตร Tubtim Chumphae Rice Branding แบบออนไลน์11 มีนาคม 2565
38เข้าร่วมกิจกรรมการใช้หลักสูตร Tubtim Chumphae Rice Branding แบบออนไลน์11 มีนาคม 2565
39เข้าร่วมกิจกรรมการใช้หลักสูตร Tubtim Chumphae Rice Branding แบบออนไลน์11 มีนาคม 2565
40กิจกรรม PLC ออนไลน์ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนางานPA (performance agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นการสร้าง Product Innovation5 มีนาคม 2565
41อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ Coach การออกแบบ และหาโจทย์โครงงานฐานวิจัย ของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา19 กุมภาพันธ์ 2565
42อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ “การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา"9 กุมภาพันธ์ 2565
43วิชาศาสตร์พระราชาเเละหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง26 พฤศจิกายน 2564
44ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่4 พฤศจิกายน 2564
45อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน3 พฤศจิกายน 2564
46อบรมออนไลน์ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)23 ตุลาคม 2564
47การอบรมพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT)21 ตุลาคม 2564
48อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)21 ตุลาคม 2564
49"ศาสตร์การให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนในยุคดิจิทัล"17 ตุลาคม 2564
50อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)15 ตุลาคม 2564
51อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)8 ตุลาคม 2564
52การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)3 ตุลาคม 2564
53อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)1 ตุลาคม 2564
54หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู28 กันยายน 2564
55อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)24 กันยายน 2564
56The 2021 Educational Leadership Training Programme (PhaseI, online)30 กรกฎาคม 2564
57การประชุมหารือภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างสมัชชาการศึกษา31 กรกฎาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล