ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายปิยะ คณะธรรม
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้นิเทศกิจกรรม activelearning ระดับ สหวิทยาเขต21 กรกฎาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1Gold Medal in the Singing Contest Level 7-9 at the 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 20225 กันยายน 2565
2Gold Medal in the Singing Contest Level 10-12 at the 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 20225 กันยายน 2565
3เหรียญทองชนะเลิศ การขับร้องเพลง6 สิงหาคม 2565
4เหรียญทองชนะเลิศ การขับร้องเพลง6 สิงหาคม 2565
5รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.ปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน6 สิงหาคม 2565
6เหรียญทอง การขับร้องเพลง6 สิงหาคม 2565
7เหรียญทอง การขับร้องเพลง6 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปาชีพดนตรีจังหวัดน่าน"25 พฤศจิกายน 2565
2การจัดการเรียนรู้ active learning แบบfundamental al training15 กันยายน 2565
3สร้างห้องเรียนแบบ active learning ด้วย google slide Pear deck3 กรกฎาคม 2565
4แหล่งเรียนรู้ แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible learning สำหรับครู และนักเรียน3 กรกฎาคม 2565
5การจัดการเรียนรู้ด้วย chromebooks และ google workspace 3 กรกฎาคม 2565
6การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล20 มิถุนายน 2565
7เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา20 มิถุนายน 2565
8การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์20 มิถุนายน 2565
9การสอนแบบ activelearning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที20 มิถุนายน 2565
10โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำฯ13 มิถุนายน 2565
11ความปกติใหม่ของการเรียนรู้14 พฤษภาคม 2565
12หลักสูตร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ27 มกราคม 2565
13การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา13 กันยายน 2564
14การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)10 กันยายน 2564
15ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง6 กันยายน 2564
16การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
17การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และ การวัดผลและประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์9 พฤษภาคม 2564
18การอบรม Google for Education 2021 หัวข้อ The GEG Thailand Live Event Workshop on Muang Thip Google Arts & Culture3 พฤษภาคม 2564
19การอบรม Google for Education 2021 หัวข้อ The GEG Thailand Live Event Workshop on Be Internet Awesome : Digital Literacy3 พฤษภาคม 2564
20กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์)16 มกราคม 2564
21กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพาTalk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว”9 ตุลาคม 2563
22การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา หลักสูตร เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย พัฒนาได้จากความคิดยั่งยืน31 ตุลาคม 2564
2การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 20 เมษายน 2564
3การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน รหัสหลักสูตร 699181001 รุ่น 1081 มีนาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล