ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวอริศา สมบูรณ์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : นาฏศิลป์ไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (ระดับชั้น ม.1-ม.3)23 ธันวาคม 2562
2งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (ระดับชั้น ม.4-ม.6)23 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล