ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวมนรดา เรืองเมือง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี :
วิชาเอก ปริญญาตรี :
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1การเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา17 มกราคม 2564
2เป็นผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 256324 สิงหาคม 2563
3เป็นคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูเเลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลีนิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน21 สิงหาคม 2563
4เข้าร่วม กิจกรรมค่ายเยาวชนน่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประตูอาเซียน ครั้งที่ 414 สิงหาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การเเข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเเข่งขันทักษะวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปะหัตถกรรม 256312 กันยายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล