ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาววิศารัตน์ ภิยะ
โรงเรียน : ปัว
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 5
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาโท : ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ตาม ว.19/256011 สิงหาคม 2566
2อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรสาธารณสุขด้วยโปรแกรม SAFF B-mod16 มิถุนายน 2566
3อบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิวิทยา ครั้งที่ 40 เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุกสรีรวิทยา ก้าวต่อไปในวิถีปกติ (The next normal of Active learning in Physiology)3 พฤษภาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล