ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางโศรญา สัจจะ
โรงเรียน : ศรีนครน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศบ. (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น13 กันยายน 2564
2เกียรติบัตรวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา จังหวัดน่าน21 สิงหาคม 2564
3คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน นานมีบุ๊ค31 มกราคม 2564
4เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓16 มกราคม 2564
5ครูดีเด่น ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร16 มกราคม 2564
6เกียรติบัตรวิทยากร โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านแหลมสันติ จ.ชุมพร13 พฤศจิกายน 2563
7เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 มกราคม 2563
8ได้รับโล่ "ครูดีเด่นที่มีผลงานเชิงประจักษ์" เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2562
9เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ 13 กุมภาพันธ์ 2561
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ม.ต้น13 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง26 พฤศจิกายน 2564
2การอบรมโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่10 พฤศจิกายน 2564
3เข้าร่วมการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะฯ26 ตุลาคม 2564
4ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ28 กันยายน 2564
5เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔13 กันยายน 2564
6เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมแะความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔10 กันยายน 2564
7การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบและสร้างสื่อการสอนภาษาไทยออนไลน์29 สิงหาคม 2564
8เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1627 สิงหาคม 2564
9ประชุมวิชาการออนไลน์ในโครงการปาฐกถาราชบัฑฑิตสัญจร24 สิงหาคม 2564
10การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
11ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสุจริต6 มีนาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล