ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอภิราม งานชูกิจ
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิ ปริญญาโท : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมออนไลน์การจัดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher3 กุมภาพันธ์ 2565
2อบรมออนไลน์ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)7 มิถุนายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน (AI for School )2 กรกฎาคม 2565
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9Teacher (C4T-9)3 กุมภาพันธ์ 2565
3อบรมออนไลน์ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)7 มิถุนายน 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล