ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • วุฒิบัตรทางการลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
 • วุฒิบัตรทางการลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
 • คุณวุฒิลูกเสือสามัญวูดแบดจ์ 2 ท่อน (S.W.B.)
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
  วิชาเอก ปริญญาตรี : พลศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 25641 ตุลาคม 2564
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมวิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย12 มกราคม 2565
  2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมวิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย12 มกราคม 2565
  3เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมวิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย12 มกราคม 2565
  4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย12 มกราคม 2565
  5เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย12 มกราคม 2565
  6เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมวิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย12 มกราคม 2565
  7เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง12 มกราคม 2565
  8เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมวิ่ง 3000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง12 มกราคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ20 มีนาคม 2565
  2การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) (S.B.T.C.) (SS.B.T.C.)20 มีนาคม 2565
  3การอบรมผู้จัดหาผู้ให้บริการและหน่วยบริการเพื่อรองรับการให้บริการตามกฎกระทรวง เพื่อรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 317 มีนาคม 2565
  4ขอเชิญประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาน่าน11 กุมภาพันธ์ 2565
  5ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (คณะอนุกรรมการฝ่ายหลักสูตร)4 กุมภาพันธ์ 2565
  6การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 223 มกราคม 2565
  7การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)29 กันยายน 2562
  8การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.)15 กันยายน 2562
  9การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)8 พฤษภาคม 2562
  10เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น อำเภอฝาง29 มีนาคม 2562
  11การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด15 มีนาคม 2562
  12ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอล9 มีนาคม 2562
  13การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)18 กุมภาพันธ์ 2562
  14ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรลูกเสือ8 กุมภาพันธ์ 2562
  15การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความเบื้องต้น (S.B.T.C.)13 สิงหาคม 2561
  16การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)2 พฤษภาคม 2561
  17การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.)30 มีนาคม 2561
  18เชิญประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ23 มีนาคม 2561
  19ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 256016 มีนาคม 2561
  20ขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรพิเศษค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหัวฝาย3 มีนาคม 2560
  21ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการตัดสินกีฬาในการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด19 มกราคม 2560
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for school Level 1)23 พฤษภาคม 2564
  2การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
  3การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์21 พฤษภาคม 2564
  4การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิเฟชัน และการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์20 พฤษภาคม 2564
  5การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน19 พฤษภาคม 2564
  6การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 218 พฤษภาคม 2564
  7การอบรมออนไลน์ Webinar ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์ และการสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก17 พฤษภาคม 2564
  8หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)13 พฤษภาคม 2563
  9หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)10 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล