ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุกัญญา ใบยา
โรงเรียน : หนองบัวพิทยาคม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นคณะกรรมการการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา23 มกราคม 2565
2เป็นครูที่อุทิศเวลาให้กับทางราชการดีเด่น1 ตุลาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล