ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายจำลอง สุขสาร
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : L.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : พลศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 2231 มกราคม 2566
2คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ระดับประถมศึกษา22 ธันวาคม 2565
3ครูผู้นิเทศ โครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน3 ตุลาคม 2565
4ผู้ฝึกสอนกีฬาฟลอร์บอลรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย24 สิงหาคม 2565
5ครูผู้นิเทศกิจกรรม Active Learning ระดับสหวิทยาเขต21 กรกฎาคม 2565
6นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020"3 กรกฎาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลระดับพื้นฐาน8 เมษายน 2565
2อบรมเชิงปกฺบัติการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพืาอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)24 ตุลาคม 2564
3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งกาเรียนรู้ (PLC)16 ตุลาคม 2564
4การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
5ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ระดับพื้นฐาน (ระดับ ๑)30 มิถุนายน 2563
6การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)7 พฤษภาคม 2563
7ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพร่ระบาดไวรัส COVID - 195 พฤษภาคม 2563
8ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 พฤษภาคม 2563
9ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่องนวัตกรรมการศึกษา5 พฤษภาคม 2563
10ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5 พฤษภาคม 2563
11ผ่านการทดสอบวัดความรู้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์22 เมษายน 2563
12ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต4 เมษายน 2563
13อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล ระดับพื้นฐาน31 มกราคม 2563
14ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟลอร์บอล ระดับพื้นฐาน26 สิงหาคม 2562
15Thailahd Hockey Association level 215 กรกฎาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพร่ระบาดไวรัส COVID - 195 พฤษภาคม 2563
2ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 พฤษภาคม 2563
3ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษา5 พฤษภาคม 2563
4ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5 พฤษภาคม 2563
5ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นสถานการณ์ของโรคโคโรนาไวรัส COVID - 1925 เมษายน 2563
6ผ่านการทดสอบวัดความรู้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกศ์22 เมษายน 2563
7ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต22 เมษายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล