ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายสหัสวัต สุวรรณ
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป วันที่ 26 เมษายน 2565
 • ผ่านการฝึกผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 27-29 เมษายน 2565
 • หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ได้รับประกาศแต่งตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
 • ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 1/2566
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาญี่ปุ่น
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1 ได้ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน) เทอม 2/2566 ระดับยอดเยี่ยม (เหรีญทอง)5 มีนาคม 2567
  2เป็นครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 25665 มีนาคม 2567
  3ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2567" ในกิจกรรมตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์ปีมังกร9 กุมภาพันธ์ 2567
  4ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี (กิจกรรมเสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลกและวันสำคัญของประเทศไทย) "วันครูแห่งชาติ" (Teachers'Day) ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนผ่านเกณฑ์ 100% 21 มกราคม 2567
  5ได้ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน) เทอม 1/2566 ระดับยอดเยี่ยม (เหรีญทอง)16 ตุลาคม 2566
  6เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  7ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  8ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  9เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  10ผ่านการทำแบบทดสอบ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบออนไลน์ (ผ่านเกณฑ์ 95%)29 สิงหาคม 2566
  11ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงานระดับดี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ "วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Pratices)" ประเภทครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 25667 สิงหาคม 2566
  12ได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR7 กรกฎาคม 2566
  13ได้คัดเลือก 1 ใน 10 ไอเดียในหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้เรียนด้วย ARCS Model" ประจำปี 2565 จากครูสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ6 กรกฎาคม 2566
  14ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภายใต้โครงการบริหารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25665 เมษายน 2566
  15เป็นครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 256524 กุมภาพันธ์ 2566
  16กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชาติ ปีการศึกษา 25655 กุมภาพันธ์ 2566
  17กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6 ระดับชาติ ปีการศึกษา 25655 กุมภาพันธ์ 2566
  18ได้ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน) เทอม 2/2565 ระดับยอดเยี่ยม (เหรีญทอง)5 กุมภาพันธ์ 2566
  19ได้ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน) เทอม 1/2565 ระดับยอดเยี่ยม (เหรีญทอง)5 กันยายน 2565
  20เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเขียน-ภาษาญี่ปุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  21เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  22เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาญี่ปุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  2ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 256615 กันยายน 2566
  3เข้าร่วมการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ปีการศึกษา 1/256612 กันยายน 2566
  4ร่วมกิจกรรม 友だちに習う(Learning by my friend)22 สิงหาคม 2566
  5รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดชุดวรรณคดีไทยรีไซเคิล ระดับชั้น ม.๔3 สิงหาคม 2566
  6เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 25651 สิงหาคม 2566
  7ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ27 กรกฎาคม 2566
  8รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู (ประเภทสร้างสวรรค์) เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25668 มิถุนายน 2566
  9รางวังรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครู (ประเภทสวยงาม) เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 25668 มิถุนายน 2566
  10เป็นที่ปรึกษา การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อคู่ ประเภททีมชาย2 มีนาคม 2566
  11ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเขียน-ภาษาญี่ปุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  12ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  13ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาญี่ปุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)4 สิงหาคม 2566
  2ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน14 กรกฎาคม 2566
  3สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง16 พฤษภาคม 2565
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ผลไม้ในภาษาจีน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง13 พฤษภาคม 2567
  2ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ทำอย่างไรเป็นเด็กช่างสังเกต ระยะเวลา 2 ชั่วโมง13 พฤษภาคม 2567
  3ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น ระยะเวลา 2 ชั่วโมง13 พฤษภาคม 2567
  4ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ความลับบนท้องฟ้า ระยะเวลา 2 ชั่วโมง12 พฤษภาคม 2567
  5ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร วันเวลาในภาษาจีน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง12 พฤษภาคม 2567
  6ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง11 พฤษภาคม 2567
  7ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น ระยะเวลา 2 ชั่วโมง11 พฤษภาคม 2567
  8ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ภาษาจีนง่าย ๆ ในระดับ ป.1 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง10 พฤษภาคม 2567
  9ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Learning Style การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง10 พฤษภาคม 2567
  10ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สร้างเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีดนตรีในหัวใจ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง9 พฤษภาคม 2567
  11ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง9 พฤษภาคม 2567
  12ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง8 พฤษภาคม 2567
  13ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Sensory Integration (SI) กระบวนการบูรณาการประสาท และสมองของเด็ก ระยะเวลา 2 ชั่วโมง8 พฤษภาคม 2567
  14ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว ระยะเวลา 2 ชั่วโมง7 พฤษภาคม 2567
  15ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง7 พฤษภาคม 2567
  16ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ฉบับบ้านปลาดาว ระยะเวลา 2 ชั่วโมง7 พฤษภาคม 2567
  17ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร แนะนำ PBL ฉบับบ้านปลาดาว ระยะเวลา 2 ชั่วโมง5 พฤษภาคม 2567
  18ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร คณิตศาสตร์ ฉบับบ้านปลาดาว ระยะเวลา 2 ชั่วโมง5 พฤษภาคม 2567
  19ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง4 พฤษภาคม 2567
  20ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง4 พฤษภาคม 2567
  21ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สุขภาพเด็กวัยเรียนสำคัญอย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง3 พฤษภาคม 2567
  22ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร นิทานสำคัญกับเด็กอย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง3 พฤษภาคม 2567
  23ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น ระยะเวลา 2 ชั่วโมง2 พฤษภาคม 2567
  24ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Robot มีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง2 พฤษภาคม 2567
  25ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI ระยะเวลา 2 ชั่วโมง1 พฤษภาคม 2567
  26ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สิทธิ หน้าที่ ผลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง1 พฤษภาคม 2567
  27ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก ระยะเวลา 2 ชั่วโมง30 เมษายน 2567
  28ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ? ระยะเวลา 2 ชั่วโมง30 เมษายน 2567
  29ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เสริมสร้างครอบครัวอย่างไรให้มีความสุข ระยะเวลา 2 ชั่วโมง29 เมษายน 2567
  30ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สุขได้เมื่อรู้จักให้อภัย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง29 เมษายน 2567
  31ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Dysphagia ปัญหาภาวะกลืนลำบาก ระยะเวลา 2 ชั่วโมง28 เมษายน 2567
  32ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตรAI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง28 เมษายน 2567
  33ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง ระยะเวลา 2 ชั่วโมง27 เมษายน 2567
  34ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นตนเอง ระยะเวลา 2 ชั่วโมง27 เมษายน 2567
  35ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา ระยะเวลา 2 ชั่วโมง27 เมษายน 2567
  36ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร จะทำอย่างไร ถ้าถูกโกหก ระยะเวลา 2 ชั่วโมง26 เมษายน 2567
  37ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สอนดาราศาสตร์ให้สนุกแบบ Active Learning ระยะเวลา 2 ชั่วโมง26 เมษายน 2567
  38ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง24 เมษายน 2567
  39ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น ระยะเวลา 2 ชั่วโมง24 เมษายน 2567
  40ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างลูกคุณ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง23 เมษายน 2567
  41ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สอนลูกอย่างไรให้ได้ภาษาจีน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง23 เมษายน 2567
  42ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำอย่างไร? ระยะเวลา 2 ชั่วโมง22 เมษายน 2567
  43ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ฝึกกระบวนการคิด ในห้องเรียนยุคใหม่ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง22 เมษายน 2567
  44ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง21 เมษายน 2567
  45ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร รู้เท่าทัน ชีวิตดิจิทัล ระยะเวลา 2 ชั่วโมง21 เมษายน 2567
  46ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ผัก-ผลไม้เพื่อสุขภาพ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง20 เมษายน 2567
  47ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การดูแลสุขภาพฉบับคนเมืองกรุง ระยะเวลา 2 ชั่วโมง20 เมษายน 2567
  48ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Critical Thinking Classroom Design ระยะเวลา 2 ชั่วโมง20 เมษายน 2567
  49ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Critical Thinking Classroom Design ระยะเวลา 2 ชั่วโมง20 เมษายน 2567
  50ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม ระยะเวลา 2 ชั่วโมง20 เมษายน 2567
  51ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยวินัยเชิงบวก ระยะเวลา 2 ชั่วโมง19 เมษายน 2567
  52ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เรียนรู้ STEM Education ระยะเวลา 2 ชั่วโมง19 เมษายน 2567
  53ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร "ความกตัญญู" สร้างคนดีให้สังคม ระยะเวลา 2 ชั่วโมง18 เมษายน 2567
  54ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ภาวะผู้นำในเด็กสำคัญอย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง18 เมษายน 2567
  55ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ตะลุยอาณาจักรพืชดอก ระยะเวลา 2 ชั่วโมง17 เมษายน 2567
  56ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง17 เมษายน 2567
  57ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz ระยะเวลา 2 ชั่วโมง16 เมษายน 2567
  58ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร ระยะเวลา 2 ชั่วโมง16 เมษายน 2567
  59ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สมดุลชีวิต และห้องเรียนสำหรับครู ระยะเวลา 2 ชั่วโมง15 เมษายน 2567
  60ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เทคนิค และวิธีการสอนสมัยใหม่ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง15 เมษายน 2567
  61ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร วิทยาการคำนวน และโค้ดดิ้ง ระยะเวลา 2 ชั่วโมง14 เมษายน 2567
  62ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ห้องเรียนแห่งอนาคต ระยะเวลา 2 ชั่วโมง14 เมษายน 2567
  63ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Coding ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม ระยะเวลา 2 ชั่วโมง13 เมษายน 2567
  64ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร CS Unplugged ระยะเวลา 2 ชั่วโมง13 เมษายน 2567
  65ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร กุญแจสู่ความสำเร็จ Growth Mindset ระยะเวลา 2 ชั่วโมง12 เมษายน 2567
  66ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การเขียนโปรแกรม ด้วย SCRATCH ระยะเวลา 2 ชั่วโมง12 เมษายน 2567
  67ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Critical Thinking Classroom Design ระยะเวลา 2 ชั่วโมง11 เมษายน 2567
  68ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Creative Thinking Classroom ระยะเวลา 2 ชั่วโมง11 เมษายน 2567
  69เข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ Competencies-based Learning/ ONE TEACHER Thailand live Ex.11 เมษายน 2567
  70ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การสร้างร้าน ขายของออนไลน์ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง10 เมษายน 2567
  71ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ก้าวสู่อาชีพ ขายของออนไลน์ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง10 เมษายน 2567
  72ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร อยากขายของออนไลน์เริ่มขายที่ไหนดี? ระยะเวลา 2 ชั่วโมง9 เมษายน 2567
  73ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เทคนิคเริ่มต้นขายของออนไลน์สำหรับนักขายมือใหม่ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง9 เมษายน 2567
  74ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva ระยะเวลา 2 ชั่วโมง8 เมษายน 2567
  75ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง8 เมษายน 2567
  76ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู ระยะเวลา 2 ชั่วโมง7 เมษายน 2567
  77ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ "ตำแหน่งครู" ระยะเวลา 2 ชั่วโมง7 เมษายน 2567
  78สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)7 เมษายน 2567
  79ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ดูแลสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา) ระยะเวลา 2 ชั่วโมง6 เมษายน 2567
  80ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เสริมสร้างความสุข สำหรับเด็กวัยเรียน (ประถมศึกษา) ระยะเวลา 2 ชั่วโมง6 เมษายน 2567
  81ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง5 เมษายน 2567
  82ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง5 เมษายน 2567
  83ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร กล่องการเรียนรู้ Learning Box ระยะเวลา 2 ชั่วโมง4 เมษายน 2567
  84ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss) ระยะเวลา 2 ชั่วโมง4 เมษายน 2567
  85ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร พื้นฐานการใข้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง3 เมษายน 2567
  86ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Starfish Class Website Version ระยะเวลา 2 ชั่วโมง3 เมษายน 2567
  87ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร สร้าง Portfolio ให้โดนใจใช่เลย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง3 เมษายน 2567
  88ผ่านการอบรม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ GEMINI Line Bot สร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ เพื่อคุณครู และนักเรียนไทย (จำนวน 1 ชั่วโมง)2 เมษายน 2567
  89ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับฟิชเมคเกอร์ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง2 เมษายน 2567
  90ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง2 เมษายน 2567
  91ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตรคุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง1 เมษายน 2567
  92 ผ่านการอบรม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva (จำนวน 1 ชั่วโมง)14 มีนาคม 2567
  93ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ9 มีนาคม 2567
  94ผ่านการอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ Quizizz AI วัดผล วัดใจ (จำนวน 1 ชั่วโมง)7 มีนาคม 2567
  95ผ่านการอบรม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ AI for EDU (จำนวน 1 ชั่วโมง)1 มีนาคม 2567
  96ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก27 กุมภาพันธ์ 2567
  97ผ่านการอบรม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ Create Application by MIT (จำนวน 1 ชั่วโมง)22 กุมภาพันธ์ 2567
  98สำเร็จการเรียนรู้คอร์ส หลักสูตรการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน ของโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตววรรษที่ 2120 กุมภาพันธ์ 2567
  99สำเร็จการเรียนรู้คอร์ส หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน ของโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 19 กุมภาพันธ์ 2567
  100ผ่านการอบรม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ เว็บนำเสนอด้วย Google Site (จำนวน 1 ชั่วโมง)15 กุมภาพันธ์ 2567
  101ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 256613 กุมภาพันธ์ 2567
  102ผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ "หลักสูตรการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์อัตโนมัติ Google From (ส่วนเสริม)" 13 กุมภาพันธ์ 2567
  103ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร จิตวิทยาความเป็นมนุษย์ (Human Psychology) ระยะเวลา 2 ชั่วโมง11 กุมภาพันธ์ 2567
  104ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำนวน 2 ชั่วโมง10 กุมภาพันธ์ 2567
  105ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ เรื่อง ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข"1 กุมภาพันธ์ 2567
  106อบรมหลักสูตร เตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นครูที่ครองใจนักเรียน28 มกราคม 2567
  107ได้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.256728 มกราคม 2567
  108ได้ผ่านการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนลไน์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข26 มกราคม 2567
  109ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)20 มกราคม 2567
  110เข้าร่วม กิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" เรื่อง "การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 7"16 มกราคม 2567
  111ได้ผ่านการเรียน Lifelong Learning URU เรื่อง รอบรู้เรือง Ai ตอบโจทย์ชีวิตใหม่ให้ Around The World12 มกราคม 2567
  112เป็นวิทยากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาจากสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย ณ โรงเรียนปัว27 ธันวาคม 2566
  113ได้ผ่านการเรียน Lifelong Learning URU เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566 Module 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา24 ธันวาคม 2566
  114เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ โรงเรียนบ้านนาราบ20 ธันวาคม 2566
  115จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2/256618 ธันวาคม 2566
  116การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "การส่งเสริมทักะการอ่านเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้ยตนเอง" ประจำปีการศึก 256617 ธันวาคม 2566
  117อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์19 พฤศจิกายน 2566
  118ได้ผ่านการเรียน Lifelong Learning URU เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566 Module 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์19 พฤศจิกายน 2566
  119ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสี ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 56 ประจำปี 256617 พฤศจิกายน 2566
  120ได้ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู9 พฤศจิกายน 2566
  121เป็นคณะทำงานการอบรมโครงการค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ คุณธรรม จิตอาสา8 กันยายน 2566
  122สัมมนาออนไลน์ "ตำราภาษาญี่ปุ่นกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง"26 สิงหาคม 2566
  123อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ20 สิงหาคม 2566
  124การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู15 สิงหาคม 2566
  125เข้าร่วมกิจกรรมค่ายและทัศนศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ปี 256614 สิงหาคม 2566
  126การอบรม "เตรียมความพร้อม A-level ภาษาญี่ปุ่น"12 สิงหาคม 2566
  127การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ตาม ว.๑๙/๒๕๖๑11 สิงหาคม 2566
  128สัมมนาออนไลน์“คิด วิเคราะห์ การใช้ตำรามะรุโกะโตะ” ช่วงเช้า5 สิงหาคม 2566
  129สัมมนาออนไลน์“คิด วิเคราะห์ การใช้ตำรามะรุโกะโตะ” ช่วงบ่าย5 สิงหาคม 2566
  130การอบรมครูภาษาญี่ปุ่นในภาคเหนือ @เชียงใหม่ ประจำปี 256622 กรกฎาคม 2566
  131เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการค่ายเพื่อนที่ปรึกษา16 กรกฎาคม 2566
  132เป็นวิทยากร กิจกรรมเตรียมความพร้อมสานสัมพันธ์พี่น้องศิลป์ญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปัว15 กรกฎาคม 2566
  133เป็นวิทยากร ค่ายบูรณาการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านหัวเมือง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน6 กรกฎาคม 2566
  134จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ปี 256630 มิถุนายน 2566
  135เป็นผู้จัดกิจกรรม สื่อสารสองภาษา ปีการศึกษา 256627 มิถุนายน 2566
  136English Camp ณ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน25 มิถุนายน 2566
  137จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 1/256620 มิถุนายน 2566
  138ร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวม ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประจำปีการศึกษา 256619 มิถุนายน 2566
  139อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  140อบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น 4 ทักษะ ในระดับ A2 และ B110 พฤษภาคม 2566
  141อบรม การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน จำนวน 6 ชั่วโมง10 พฤษภาคม 2566
  142ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน2 พฤษภาคม 2566
  143ได้เข้าร่วม สัมมนาสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด ณ World Peace Valley จ.นครราชสีมา20 เมษายน 2566
  144การอบรม Listening With Your Heart ฟังให้ได้ใจ จำนวน 3 ชั่วโมง20 เมษายน 2566
  145โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 725 มีนาคม 2566
  146สัมนาออนไลน์ : การรายงานผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยครูผู้นำการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น18 มีนาคม 2566
  147ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน การออม และรณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3 มีนาคม 2566
  148เป็นผู้จัดกิจกรรม 友だちに習う(Learning by my friend)28 กุมภาพันธ์ 2566
  149สัมมนาทดลองเรียนแบบเรียน “อิโระโดะริ ภาษาญี่ปุ่นในการดํารงชีวิต” และ แพลตฟอรม์ ออนไลน์ IRODORI Japanese Online Course ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่11 กุมภาพันธ์ 2566
  150การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้เรียนด้วย ARCS MODEL” เทอมปลาย ปีการศึกษา256529 มกราคม 2566
  151เข้าร่วมการอบรม สํานวนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ (ระดับชั้นต้นกลาง)17 มกราคม 2566
  152เทคนิคการเขียนภาษาญี่ปุ่น: สอนอะไร ประเมินอย่างไร 「作文指導のコツː 何を教えるか、どう評価するか」7 มกราคม 2566
  153คณะกรรมการ กิจกรรมวันนานาชาติ (วันคริสต์มาส)26 ธันวาคม 2565
  154จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน15 ธันวาคม 2565
  155จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2/256522 พฤศจิกายน 2565
  156ผ่านการอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 25655 พฤศจิกายน 2565
  157การสอนภาษาญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ณ โรงแรม อวานี สุขุมวิท30 ตุลาคม 2565
  158เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะและการทดสอบสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน19 กันยายน 2565
  159อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Traning15 กันยายน 2565
  160ผู้จัดกิจกรรม วันทานาบาตะ ประจำปีการศึกษา 25657 กรกฎาคม 2565
  161อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites5 กรกฎาคม 2565
  162จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 1/25654 กรกฎาคม 2565
  163อบรม "STOP BULLING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน"2 กรกฎาคม 2565
  164อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
  165อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)29 เมษายน 2565
  166อบรม หลักสูตร Let’s learn English Vocabulary of COVID - 1919 เมษายน 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล