ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายวิธวศิน กองคำ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ :
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เอกสาร
 • วุฒิ ยุวกาชาด : -
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรีไทย
  วุฒิ ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก : -
  วิชาเอก ปริญญาเอก : -
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสุานศึกษาและสายงานสอน19 สิงหาคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล