ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายชัยวัฒน์ แก้วกุลา
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ : 1
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านลูกเสือ (PLC) จำนวน 6 ชั่วโมง
 • วุฒิ ยุวกาชาด : -
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ. 5 ปี
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท : -
  วิชาเอก ปริญญาโท : -
  วุฒิ ปริญญาเอก : -
  วิชาเอก ปริญญาเอก : -
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 256716 มกราคม 2567
  2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม เพลงคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  3กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.615 กันยายน 2566
  4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)1 กันยายน 2566
  5วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา 256628 พฤษภาคม 2566
  6วิทยากรการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ปีการศึกษา 256620 พฤษภาคม 2566
  7เป็นผู้รณรงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย15 พฤษภาคม 2566
  8ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 (2/2566)11 กุมภาพันธ์ 2566
  9กรรมการละครคุณธรรมระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 25655 กุมภาพันธ์ 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1คุณครูผู้ควบคุมทีมผู้เข้าแข่งขันโครงการรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 24 7 กุมภาพันธ์ 2567
  2 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)1 กันยายน 2566
  3ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 256626 สิงหาคม 2566
  4ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า28 มิถุนายน 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารโรงเรียน (E-School)30 มีนาคม 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ผ่านการพัฒนา "โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"28 สิงหาคม 2566
  2เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
  3การประชุมสัมมนาอาเซียน17 ธันวาคม 2565
  4งานวันปิยมหาราชและเสวนาวิชาการ23 ตุลาคม 2565
  5ผ่านการพัฒนาความรู้และทดสอบประเมินผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์16 ตุลาคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ ปีงบประมาณ 256723 ตุลาคม 2566
  2การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ตาม ว.๑๙/๒๕๖๑11 สิงหาคม 2566
  3ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้วันสำคัญเนื่องในวันออกพรรษา 10 ของโลกและวันสำคัญของประเทศไทย 10 ตุลาคม 256510 ตุลาคม 2565
  4เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์10 กันยายน 2565
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1Best Practice ท้องถิ่นจังหวัดน่านสู่คุณลักษณะสุจริต Five Step โดยใช้รูปแบบ "CHANGE Model"12 กันยายน 2566