ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอธิวัตน์ โนจักร
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
 • วุฒิบัตรได้สำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดรุ่นที่ 505
 • วุฒิ ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้พัฒนานวัตกรรมโครงการ good practice วิสัยทัศน์สู่วิถีนวัตกรรม1 มิถุนายน 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม4 กุมภาพันธ์ 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1ครูดีศรีแผ่นดิน31 มีนาคม 2564
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี video แบบมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างสื่อด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์ม22 ตุลาคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล