ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางณัฐชยา พันธุลี
โรงเรียน : สารทิศพิทยาคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คุรุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเหรียญทอง "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" เรื่อง สร้างคนดีมีจิตอาสา นำพาความรู้คู่คุณธรรม26 มิถุนายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ควบคุมทีมมวยสากลสมัครเล่น15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการโครกงารพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovation Leaders for Quality Education)8 มกราคม 2567
2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน SDG18 สิงหาคม 2566
3การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖28 มีนาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน SDG18 สิงหาคม 2566
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "สร้างคนดี มีจิตอาสา นำพาความรู้คู่คุณธรรม"4 มกราคม 2567