ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายเจษฎา ปลุกใจ
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลดีมาก (ที่2) ประเภทครูผู้สอน โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน11 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเชิดชูเกียรติแก่กระทรวงวัฒนธรรม "วัฒนคุณาธร" ประเภทเด็กและเยาวชน3 ตุลาคม 2566
2ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน25 กรกฎาคม 2566
3การนำเสนอแนวคิดสู่การผลิตภาพยนตร์สั้น ภายใต้ความเป็นมนุษย์….ที่หายไป23 ธันวาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัล Best of the best ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน11 กันยายน 2566
2สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (คณะทำงาน)4 สิงหาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1Unlocking Potential: Is Community-Based Tourism a Sustainable Business Model in ASEAN Waterway Locales?24 พฤศจิกายน 2566
2หลักสูตรมหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: เศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 37 พฤศจิกายน 2566
3หลักสูตรมหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : ภูมิศาสตร์7 พฤศจิกายน 2566
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาครูผู้สร้างเยาวชนพลเมือง โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ระยะที่ 2 การประยุกต์แนวทางการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง27 ตุลาคม 2566
5ฝึกศิษย์พิชิตปัญหา “Team based Problem Solving EdSociate Special Webinar ครั้งที่ 16”30 พฤศจิกายน 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล