ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวศศินิภา อุทธิยา
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ประกาศนียบัตรการผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี :
  วิชาเอก ปริญญาตรี :
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ผู้พัฒนานวัตกรรม Go! Chinese1 มิถุนายน 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ผู้ควบคุมดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาจีน “汉语语言技能大赛”5 สิงหาคม 2566
  2ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ4 กุมภาพันธ์ 2566
  3ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 324 ธันวาคม 2565
  4ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
  5ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ตาม ว.19/2561 ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 สิงหาคม 2566
  2โครงการส่งเสริมความรู้แนวทางการศึกษาต่อประเทศจีนด้วยระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศจีน22 กรกฎาคม 2566
  3การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256616 กรกฎาคม 2566
  4โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษา (ภาษาจีน) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนยุคใหม่ในรูปแบบ Active Learning8 กรกฎาคม 2566
  5การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256523 มิถุนายน 2566
  6โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256610 มิถุนายน 2566
  7การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่ 521 พฤษภาคม 2566
  8การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงบูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  9การเสวนาวิชาการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูไทย” 11 มีนาคม 2566
  10การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.25665 มีนาคม 2566
  11การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "สอนเด็กไทยอย่างไรให้เก่งภาษาจีน"26 พฤศจิกายน 2565
  12โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ดารสื่อสารภาษาจีนในชั้นเรียนสำหรับครูชาวไทย"20 สิงหาคม 2565
  13Flexible learning for sustainable learners with Google Workspace for Education2 กรกฎาคม 2565
  14Google Apps for Classroom2 กรกฎาคม 2565
  154 เครื่องมือของ Google เพื่อทำให้ห้องเรียนมีสีสันและอินเตอร์แอคทีพ2 กรกฎาคม 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล