ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.W.B.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 1645/2565 เรื่องอนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.)
 • คุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ ศธ 04311.สส/3 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • เข้าร่วมงานพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามของลูกเสือและ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาดและผู้บำเบ็ญประโยชน์ เฉลิมพะรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 • คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินโครงการ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
 • เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนนามขิงยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย)
 • วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์การกีฬา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  2รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานระดับดีมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา "วิธีการปกิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Bert Practices)" ประเภทครูผู้สอน4 สิงหาคม 2566
  3รางวัลผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยม19 พฤษภาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงเรียนทุ่งน้อยคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256617 ธันวาคม 2566
  2เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน จังหวัดน่าน ประจำปี 256616 ธันวาคม 2566
  3เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 256617 กันยายน 2566
  4รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
  5เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดน่าน5 กันยายน 2566
  6เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดน่าน5 กันยายน 2566
  7เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 25662 กันยายน 2566
  8เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปีการศึกษา 25663 สิงหาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)4 กันยายน 2566
  2จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน30 มิถุนายน 2566
  3จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 1/256620 มิถุนายน 2566
  4ร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวม ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)19 มิถุนายน 2566
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครูผู้นำทางทุนการศึกษาให้นักเรียน6 กุมภาพันธ์ 2567
  2คณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด "รู้คิด รู้กัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART SAY NO TO DRUGS"23 สิงหาคม 2566
  3อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรีนรุ้เชิงรุก(ACTIVE LEARNING)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน(ขั้นสูง)17 พฤษภาคม 2566
  4การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การเขียนโปรแกรม Scratch31 พฤษภาคม 2567
  2หลักสูตรวิทยาการข้อมูล Data science31 พฤษภาคม 2567
  3ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)6 พฤษภาคม 2567
  4ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ วิชา สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ6 เมษายน 2567
  5FIFA FOOTBALL FOR SCHOOLS FESTIVAL2 กุมภาพันธ์ 2567
  6หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 6203722 กรกฎาคม 2566
  7อบรมโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่ผลเมืองดิจิทัล "อุ่นใจไซเบอร์" (Digital Citizenship Educaticn "Aunjai Cyber")12 มกราคม 2566
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1เครื่องฝึกทักษะการเตะข้างเท้าและการเหยียบในกีฬาเซปักตะกร้อ19 กรกฎาคม 2566