ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ :
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี :
วิชาเอก ปริญญาตรี :
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1วุฒิบัตรผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา4 เมษายน 2567
2ผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการพัฒนาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Active Learning3 เมษายน 2567
3ผ่านการทดสอบวัดความรู้กิจกรรม "ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่า สารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๔๒" ในโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 เมษายน 2567
4ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี1 เมษายน 2567
5ผ่านการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ โครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข1 เมษายน 2567
6เป็นครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน"5 มีนาคม 2567
7ได้ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2567" ในกิจกรรมตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์ปีมังกร9 กุมภาพันธ์ 2567
8ผ่านการประเมินการพัฒนาตนเอง ด้วยการทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (ONLINE) เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100%3 กุมภาพันธ์ 2567
9จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖18 ธันวาคม 2566
10คณะกรรมการจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬา กรีฑาสี ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 56 ประจำปีการศึกษา 256617 พฤศจิกายน 2566
11วุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู13 พฤศจิกายน 2566
12รางวัลเหรียญทอง การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน ระดับยอดเยี่ยมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖)16 ตุลาคม 2566
13ผ่านการอบรมครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 30 ชั่วโมง14 ตุลาคม 2566
14ผ่านการทดสอบวัดความรู้ (ด้วยระบบออนไลน์) การสร้างสื่อ ACTIVE LEARNING ด้วย CLASSPOINT3 กันยายน 2566
15วุฒิบัตรผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR7 กรกฎาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖15 กันยายน 2566
2โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน1 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1สถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับ AA4 มีนาคม 2567
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1Chinese for Communication 113 พฤษภาคม 2567
2หลักสูตรคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน11 พฤษภาคม 2567
3หลักสูตร Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน11 พฤษภาคม 2567
4หลักสูตรคู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว11 พฤษภาคม 2567
5เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) ฉบับคุณครู10 พฤษภาคม 2567
6ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว10 พฤษภาคม 2567
7Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People (24 Learning Hours)7 พฤษภาคม 2567
8Starfish Class Website Version22 เมษายน 2567
9เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น22 เมษายน 2567
10เรียนภาษาจีนแบบวัยรุ่น22 เมษายน 2567
11Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย19 เมษายน 2567
12การวางแผนพัฒนาตนเอง19 เมษายน 2567
13อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วย CAPCUT เพื่อสร้าง CONTENT ออนไลน์19 เมษายน 2567
14อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม GENERATIVE AI ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล18 เมษายน 2567
15อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน GENERATIVE AI เพื่อพัฒนาการสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล18 เมษายน 2567
16สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ16 เมษายน 2567
17จิตวิทยาความเป็นมนุษย์ (Human Psychology)15 เมษายน 2567
18พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้15 เมษายน 2567
19การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน14 เมษายน 2567
20Micro Learning - เครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ14 เมษายน 2567
21เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น14 เมษายน 2567
22สอนลูกอย่างไรให้ได้ภาษาจีน10 เมษายน 2567
23Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ10 เมษายน 2567
24สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู10 เมษายน 2567
25หลักสูตร สร้างทักษะในอนาคตด้วย makerspace9 เมษายน 2567
26การประเมินการสอนของตนเอง9 เมษายน 2567
27สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร9 เมษายน 2567
28หลักสูตร เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่6 เมษายน 2567
29หลักสูตร การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)6 เมษายน 2567
30หลักสูตร เสกงานกราฟฟิกแบบมืออาชีพด้วย Canva6 เมษายน 2567
31หลักสูตร Scenario Based Learning วิธีการเรียนแบบไม่ให้ Loss6 เมษายน 2567
32การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin5 เมษายน 2567
33หลักสูตรการรักษาวินัย การบริหารราชการตามหลักเกณฑ์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีและมาตรฐานทางจริยธรรม5 เมษายน 2567
34การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการ Google Workspace Admin5 เมษายน 2567
35หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูใน ศตวรรษที่ 214 เมษายน 2567
36การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรภาครัฐ3 เมษายน 2567
37Health in Global Warming สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน2 เมษายน 2567
38ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 เมษายน 2567
39อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แกะสูตรบอร์ดเกม ออกแบบอย่างไร ให้มัดใจผู้เรียน จำนวน 2 ชั่วโมง16 มีนาคม 2567
40อบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ สร้างกราฟิกด้วย Canva (จำนวน 1 ชั่วโมง)14 มีนาคม 2567
41ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2567 การเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Digital Literacy and Cybersecurity10 มีนาคม 2567
42ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime กับศึกษานิเทศก์ เรื่อง ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC CONTENT CENTER9 มีนาคม 2567
43เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภูมิคุ้มกันและพิทักษ์สิทธิเด็ก ลดปัญหาทางสุขภาพจิต โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน8 มีนาคม 2567
44เข้าร่วมเรียนรู้คอร์ส หลักสูตรการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะผู้เรียน ของโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2121 กุมภาพันธ์ 2567
45สำเร็จการเรียนรู้คอร์ส หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน ของโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 19 กุมภาพันธ์ 2567
46่ผ่านการอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ เว็บนำเสนอด้วย Google Sites (จำนวน 1 ชั่วโมง)15 กุมภาพันธ์ 2567
47ผ่านการอบรม "การให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน" จำนวน 3 ชั่วโมง ผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์และมีผลการทดสอบสมรรถนะการให้ข้อมูลป้อนกลับ "ผ่าน" เกณฑ์การประเมิน15 กุมภาพันธ์ 2567
48การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น ปีการศึกษา 256613 กุมภาพันธ์ 2567
49เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันตรุษจีน "Happy chinese new year 2024" 10 กุมภาพันธ์ 2567
50(กิจกรรมเสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลกและวันสำคัญของประเทศไทย) 16 มกราคม "วันครูแห่งชาติ" (Teachers' Day) ประจำปี 2567 23 มกราคม 2567
51วิทยากรค่ายพัฒาทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖20 ธันวาคม 2566
52เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง "วันการศึกษานอกโรงเรียน 8 กันยายน วันที่ระลึกการรู้หนังสือสากล "3 กันยายน 2566
53กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ29 สิงหาคม 2566
54Chinese for Communication 128 สิงหาคม 2566
55คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู15 สิงหาคม 2566
56ร่วมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน30 กรกฎาคม 2566
57ผ่านการอบรม หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)10 กรกฎาคม 2566
58Trainer in English camp25 มิถุนายน 2566
59Participated in English camp25 มิถุนายน 2566
60ร่วมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖20 มิถุนายน 2566
61ร่วมดูแลนักเรียนเรียนรวม ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)19 มิถุนายน 2566
62เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วันมาฆบูชา0 0000
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การเป็นข้าราชการ10 พฤษภาคม 2567
2Google Tools เพื่อการพัฒนางาน24 เมษายน 2567
3สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ12 เมษายน 2567
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล