ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์
โรงเรียน : นาน้อย
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี :
วิชาเอก ปริญญาตรี :
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม "Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power" ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน9 มีนาคม 2567
2การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน(นิเทศภายใน)ระดับยอดเยี่ยม(เหรียญทอง)ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา25665 มีนาคม 2567
3จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2/256618 ธันวาคม 2566
4ร่วมส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าร่วมพิจารณา โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะ หัวข้อ "ร่วมเเชร์ 100 แผนฯ ถูกต้อง เลือกวิธีถูกใจ"30 พฤศจิกายน 2566
5ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (นิเทศภายใน) ระดับยอดเยี่ยม (เหรียญทอง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256616 ตุลาคม 2566
6วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor16 กรกฎาคม 2566
7รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2/25660 0000
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรันตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.256720 กุมภาพันธ์ 2567
2รางวัล ระดับเหรียญทอง การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) เนื่องในงาน "วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วิชาการ"9 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมหลักสูตรครูยุคใหม่สร้าง Learning Contents อย่างไรให้ปังและโดนใจ4 เมษายน 2567
2การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลคอนเทนต์และการสร้างแบรนด์ผ่านโซเซียลมีเดีย4 เมษายน 2567
3การอบรมหลักสูตรเตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นครูที่ครองใจนักเรียน2 เมษายน 2567
4การทดสอบวัดความรู้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ไลน์สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เรื่องประเพณีสงกรานณ์ ประจำปี 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา2 เมษายน 2567
5การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและต่อยอดหลักสูตรสถานศึกษาอิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพ เพื่อการมีงานทำและสร้างรายได้ระหว่างเรียนอย่างมีความสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25675 กุมภาพันธ์ 2567
6ร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "กลเม็ดมัดใจนักเรียนให้อยู่หมัด ปรับที่ตัวครู หรือปรับที่การสอน " เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 256623 กรกฎาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาพหุวัฒนธรรมและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้19 เมษายน 2567
2การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง11 เมษายน 2567
3การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ10 เมษายน 2567
4การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพออนไลน์8 เมษายน 2567
5การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต และการจัดการGoogle Workspace Admin3 เมษายน 2567
6การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน20 มีนาคม 2567
7การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR5 มีนาคม 2567
8ผ่านการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไล์1 กันยายน 2566
9สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ20 สิงหาคม 2566
10ร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419 - 2569) (EP.6) ลับคมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต17 สิงหาคม 2566
11ร่วมกิจกรรม Pre Webinar เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2419 - 2569) (EP.3) เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม31 กรกฎาคม 2566
12การพัฒนาตามหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ การเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข"0 0000
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล