ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายชัชพล จันทร์ท่าฬ่อ
โรงเรียน : บ้านหลวง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี :
วิชาเอก ปริญญาตรี :
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ สหวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 256618 กรกฎาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม 12.2.1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 25615 กันยายน 2566
2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม 12.2.1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 25615 กันยายน 2566
3เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม 14.2.1. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 256615 กันยายน 2566
4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม 13.2.1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 256615 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน วันที่ 1-2 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมสุริยานุเคราะห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน2 เมษายน 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล