ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายนพดล สมใจ
โรงเรียน : บ้านหลวง
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศม.บ)
วิชาเอก ปริญญาโท : หลักสูตรเเละการสอน
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูดี ศรี สพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ประจำปี 256717 มกราคม 2567
2ครูผู้ประสานงาน STORNG CAMP11 มกราคม 2567
3รางวัลระดับ "ดีเยี่ยม" Best Practice ครูโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 25669 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เด็กหญิงชนิกานต์ มงคล ม.2/1 ชนะเลิศเเข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อ ความรักยิ่งใหญ่ ในวันมาฆบูชา กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา24 กุมภาพันธ์ 2567
2นางสาวปิ่นมณี คงสม ม.5/1 ชนะเลิศเเข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อ ความรักยิ่งใหญ่ ในวันมาฆบูชา กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา24 กุมภาพันธ์ 2567
3เด็กหญิงปพิชญา ทะต้น ม.2/1 ชนะเลิศ การเเข่งขันตอบปัญหา "ปูชนียะ" ระดับ ม.ต้น24 กุมภาพันธ์ 2567
4เด็กหญิงปพิชญา ทะต้น ม.2/1 ชนะเลิศ การเเข่งขันตอบปัญหา "ปูชนียะ" ระดับ ม.ต้น24 กุมภาพันธ์ 2567
5นางสาวปริยาภัทร กันไชย ม.5/1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การเเข่งขันตอบปัญหา "ปูชนียะ" ระดับ มปลาย24 กุมภาพันธ์ 2567
6นายวีรภัทร วงภักดี ม.5/2 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมเข่งขันสื่อ TIKTOK ระดับ ม.ปลาย24 กุมภาพันธ์ 2567
7รางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 2"พร้อมเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท การประกวดผลงานนักเรียน จังหวัดน่าน ตามโครงการอัจฉริยะบุคคลยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 18 กันยายน 2566
8โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25668 กันยายน 2566
9สภานักเรียนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โดยการมีส่วนร่วมของภาคเยาวชน7 กันยายน 2566
10เยาวชนคนดีวิถีพุทธ3 มิถุนายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา 24 กุมภาพันธ์ 2567
2รองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน Young Talent 23 กุมภาพันธ์ 2567
3นักเรียนได้รับการเเต่งตั้งเป็น STORNG IDOL จากสำนักงาน ปปช. 11 มกราคม 2567
4รางวัล "ดี" ระดับภาค กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจ8 กันยายน 2566
5ผู้ประสานงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โดยการมีส่วนร่วมของภาคเยาวชน7 กันยายน 2566
6คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อการจัดมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง13 มิถุนายน 2566
7คณะทำงาน สพฐ. ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดนวัตกรรม ๑๒ เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน23 พฤษภาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1คณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านท้องถิ่นศึกษา28 มีนาคม 2567
2การพัฒนาต่อยอดหลักสูตรสถานศึกษาอิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพฯ5 กุมภาพันธ์ 2567
3พัฒนาทักษะครูเล่าเรื่องผ่านสื่อ Infographic15 กรกฎาคม 2566
4โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านฟ้า14 กรกฎาคม 2566
5การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR2 กรกฎาคม 2566
6อบรมเชิงปฏิบัติการศาสนบุคคล ศาสนพิธี17 มิถุนายน 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์19 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง สพม.น่าน อนุรักษ์วัฒนธรรมน่าน3 เมษายน 2567
2การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาพลเมืองที่สมบูรณ์ ครูนพดล สมใจ โรงเรียนบ้านหลวง3 เมษายน 2567
3การจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโบราณ ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.บ้านหลวง14 มีนาคม 2567
4สถานศึกษาปลอดภัยด้วยกระบวนการ 5 ร ในบริบทเชิงพื้นที่ วิถีคนบ้านหลวง 14 มีนาคม 2567
5 การจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับประยุกต์ใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based Learning Management : CBLM) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถการคิดสังเคราะห์ในวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 414 มีนาคม 2567
6การใช้สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียผสมผสาน Google site YouTube Spatial.io TikTok CANVA Cap cut และ Zip grade ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสืบค้นเชิงประวัติศาสตร์และสื่อสารสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อ Online ของชั้นมัธ14 มีนาคม 2567
7Game base learning14 มีนาคม 2567
8สรุปท้ายบทเรียน เรื่อง กฎหมายตราสามดวง14 มีนาคม 2567
9พีระมิดการเรียนรู้ Learning Pyramid14 มีนาคม 2567
10ภูมิปัญญา #เสริมบทเรียน14 มีนาคม 2567
11เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ของปีการศึกษา โรงเรียน2567 สพม.น่าน14 มีนาคม 2567
12ทฤษฎีภาวะทันสมัย modernization theory14 มีนาคม 2567
13นิทรรศการมีชีวิต "ลาบ กำกิ๋น คนเมืองสวด" ท้องถิ่นของเรา ม.6/3 เเละ 4/314 มีนาคม 2567
14การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ครูนพดล สมใจ รร.บ้านหลวง สพม.น่าน14 มีนาคม 2567
15โครงงานคุณธรรมเลิกพนันออนไลน์ ด้วยอริยสัจ 4 สร้างอาชีพสร้างรายได้ รร.บ้านหลวงสังกัด สพม.น่าน14 มีนาคม 2567
16โรงเรียนบ้านหลวง พื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข10 ตุลาคม 2566
17สื่อการสอนประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง กฎหมายตราสามดวง19 กันยายน 2566
18วิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับประยุกต์ใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-based Learning Management : CBLM) เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถการคิดสังเคราะห์ ในวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 419 กันยายน 2566
19วิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานอริยสัจ 4 ร่วมกับกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 19 กันยายน 2566
20ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential Learning Theory (ELT)19 กันยายน 2566
21เรียนรู้ "เมี่ยง"19 กันยายน 2566
22ข้าวหลามพื้นถิ่นของกิ๋นคนบ้านหลวง22 สิงหาคม 2566
23สังคมศึกษา (Social Studies) ครูนพดล22 สิงหาคม 2566
24ห้องเรียน Tiktok ครูนพดล สมใจ22 สิงหาคม 2566
25ห้องเรียนสังคมศึกษา ครูนพดล22 สิงหาคม 2566
26Best Practice โครงงานประวัติศาสตร์ ประสานใจ รักษ์ท้องถิ่น ครูนพดล สมใจ รร.บ้านหลวง สพม.น่าน22 สิงหาคม 2566