ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสุกัญญา อุปจักร์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : วิทยาศาสตรศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1เช้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"9 มีนาคม 2565
2เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการงานวันครูครั้งที่65พ.ศ.2564(รูปแบบออนไลน์)16 มกราคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูประจำการด้วยการสร้างเครือข่ายครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้17 กันยายน 2560
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล