ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวณิชกุล วรรณชน
โรงเรียน : พระธาตุพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ :
วุฒิ ทางลูกเสือ : ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ไม่มี
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.5ปี
วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาโท : ไม่มี
วิชาเอก ปริญญาโท : ไม่มี
วุฒิ ปริญญาเอก : ไม่มี
วิชาเอก ปริญญาเอก : ไม่มี
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล