ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวกชกร อ่ำทอง
โรงเรียน : ทุ่งช้าง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลระดับดีมาก ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย (active learning) เพื่อสร้างเส้นทางในการประกอบอาชีพ8 กันยายน 2566
2รางวัลนวัตกรรม/ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านผลงานครูดีเด่น ด้าน Plugged coding4 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT TALENT ) ภาครัฐ ประจำปี 256717 กุมภาพันธ์ 2567
2โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและ โค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน และค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้าง สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น5 ตุลาคม 2566
3การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการศึกษา2 ตุลาคม 2566
4อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ active learning บนโปรแกรม microsoft power point ด้วย classpoint19 สิงหาคม 2566
5การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ตาม ว.19/256111 สิงหาคม 2566
6การอบรมหลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ 18 มีนาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล