ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 23 Nanmeebooks Reading Club19 กุมภาพันธ์ 2567
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 คน30 พฤศจิกายน 2566
2นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 คน12 พฤศจิกายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมครูหลักสูตรการรู้ดิจิทัล22 มีนาคม 2567
2เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ScQA26 สิงหาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมหลักสูตรการรู้ดิจิทัล22 มีนาคม 2567
2การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล