ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายนพพล สุขภิรมย์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
เป็นครูโครงการทุน : ส.ค.ว.ค.
ส.ค.ว.ค. รุ่นที่ :
วุฒิ ทางลูกเสือ : C.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้16 กันยายน 2566
2รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์18 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์5 มีนาคม 2566
2Microsoft Team26 พฤศจิกายน 2564
3กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next normal11 กันยายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-328 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล