ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายณัฐ อมรินทร์
โรงเรียน : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ความรู้ทั่วไป
 • BTC วิสามัญ
 • BTC สามัญ
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เคมีอุตสาหกรรม
  วุฒิ ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1การอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันและพิทักษ์สิทธิเด็ก8 มีนาคม 2567
  2เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ20 สิงหาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภูมคุ้มกันและพิทักษ์สิทธิเด็ก ลดปัญหาทางสุขภาพจิต ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน8 มีนาคม 2567
  2พนักงานส่งเสริมความประพฤติ20 สิงหาคม 2566
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  1การใช้สื่อ และเทคโนโลยี ในการสอน วิชาเคมี18 มีนาคม 2567