ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา
โรงเรียน : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คุรุศาสตร์บัณทิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : ดนตรีศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภชชาย ระดับม.ปลาย5 กุมภาพันธ์ 2566
2กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.ต้น5 กุมภาพันธ์ 2566
3เป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่703 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล