ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา
โรงเรียน : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้ฝึกสอนกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความรุ่นการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความรุ่นการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้อน15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น14 กรกฎาคม 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล