ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวพิชญ์สินี กายรัตนา
โรงเรียน : หนองบัวพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)
วิชาเอก ปริญญาตรี : สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม15 พฤศจิกายน 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบทเรียนด้วย digital platform" ClassPoint9 กันยายน 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การขับเคลื่อนเเนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน"22 มีนาคม 2566
3การพัฒนาตามหลักสูตร "ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง"10 มีนาคม 2566
4ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน17 กุมภาพันธ์ 2566
5โครงการตามรอยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด NBTC YOUNG SMART15 พฤศจิกายน 2565
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล