ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางจารุณี นันศิริ
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 5 กุมภาพันธ์ 2566
2กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม. ปลาย5 กุมภาพันธ์ 2566
3ครูผู้ฝึกสอนหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ5 สิงหาคม 2565
4ครูผู้ฝึกสอนหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง5 สิงหาคม 2565
5ครูผู้ฝึกรางวัลเหรียญเงินคัดไทย ม.ต้น5 สิงหาคม 2565
6กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม. ปลาย5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 5 กุมภาพันธ์ 2566
2รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 5 สิงหาคม 2565
3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย5 สิงหาคม 2565
4รางวัลเหรียญเงินคัดไทย ม.ต้น5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตร เปิดเทอมใหม่อย่างไรให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด 8 มกราคม 2567
2การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตร หลักสูตรสอนวิชาภาษาไทยอย่างไร ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับเด็ก 8 มกราคม 2567
3การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม 8 มกราคม 2567
4การอบรมหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางการศึกษา เนื่องในวันครู "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"16 เมษายน 2566
5ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง21 มกราคม 2566
6เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันครูครั้งที่ 67 16 มกราคม 2566
7เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 256516 มกราคม 2565
8องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า13 กรกฎาคม 2564
9ผ่านการทดสอบความรู้หัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ26 เมษายน 2564
10การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ18 เมษายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล