ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางจุฑามาศ คำสม
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมวิทยา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : บริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 กันยายน 2563
2การนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง29 พฤษภาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้เข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ22 ธันวาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ผู้นำเสนอการขยายผลโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา13 กันยายน 2564
2เข้าร่วมกิจกรรมในรายการ เด็กไทยหัวใจประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา2 กรกฎาคม 2564
3เป็นคณะทำงานการประชุมการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาเป็นฐาน 22 สิงหาคม 2563
4โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3618 ตุลาคม 2562
5การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 47 ตุลาคม 2562
6โครงการอบรมครูตามแนวหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. หัวข้อภูมิศาสตร์มนุษย์13 ตุลาคม 2561
7โครงการอบรมครูตามแนวหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. หัวข้อภูมิศาสตร์เทคนิค13 ตุลาคม 2561
8โครงการอบรมครูตามแนวหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. หัวข้อภูมิศาสตร์กายภาพ9 ตุลาคม 2561
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
2อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์21 กุมภาพันธ์ 2564
3อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ19 เมษายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล