ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.5 ปี
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับม.ปลาย18 กันยายน 2562
2ครูผูัสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดภาพยนตร์สั้นระดับม.ปลาย0 0000
3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ0 0000
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ฯ ระดับ ม.ต้น12 กันยายน 2563
2ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับม. ปลาย23 ธันวาคม 2562
3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 23 ธันวาคม 2561
4ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับม.ปลาย5 กุมภาพันธ์ 0568
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การสร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย Canva 28 สิงหาคม 2564
2การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
3ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน8 สิงหาคม 2564
4โรงเรียนสุจริต9 มีนาคม 2564
5โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 3716 ตุลาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1โรงเรียนปลอดภัย3 มีนาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1การเผยแพร่ผลงานวิจัย1 กุมภาพันธ์ 2565
2Websites เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน1 กุมภาพันธ์ 2565