ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : การสอนสังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลระดับเพชร การประกวดบทความครู "คุณธรรม ความดี นำพาศิษย์ ต้านภัยการทุจริต " ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น29 กันยายน 2563
2ครูผู้เข้าร่วมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 15 ปีการศึกษา 256319 มีนาคม 2563
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับภาคคณะสงฆ์)8 มีนาคม 2562
4ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน16 มกราคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะสงฆ์) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1- ม. 3)8 มีนาคม 2562
2รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะสงฆ์) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4- ม. 6)8 มีนาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1โรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดการบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะสงฆ์) ช่วงชั้นที่ 3 8 มีนาคม 2562
2โรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดการบรรยายธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะสงฆ์) ช่วงชั้นที่ 48 มีนาคม 2562
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 31 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล