ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.กนกวรรณ จัดสวย
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : คบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลครูดีศรี สพม. น่าน31 มกราคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ม. ต้น16 กันยายน 2566
2รางวัลเหรียญเงินการเขียนเรียงความประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม. ต้น18 สิงหาคม 2566
3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (SKIT) ม. ต้น7 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก17 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์19 พฤศจิกายน 2566
2สัมนาเชิงปฏิบัติการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 11 กรกฎาคม 2564
3 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยสันทนาการสากล PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา (Online)27 มิถุนายน 2564
4หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคลออนไลน์ 8 พฤษภาคม 2564
5หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ10 เมษายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล