ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • A.T.C.
 • B.T.C
 • ผกก.ลส.สามัญรุ่นใหญ่
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูล ScQA26 สิงหาคม 2566
  2คณะทำงานการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ(นักเรียน) "เด็กดี 4.0"22 กรกฎาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ต้น18 สิงหาคม 2566
  2เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.ปลาย18 สิงหาคม 2566
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล