ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน “The National Competition of English Medium Instructions Programmes Open House Northern Region” ๒๐๒๓ ครั้งที่ ๑๔18 สิงหาคม 2566
2ครูผู้สอนดีเด่น Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 256521 กรกฎาคม 2565
3ครูดีศรี สพม. น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 16 มกราคม 2565
4ครูดีศรี สพม. น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 16 มกราคม 2565
5รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 29 พฤษภาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖15 กันยายน 2566
2ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญเงิน (The National Competition of English Medium Instruction Program Open House 2023)18 สิงหาคม 2566
3ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 5 สิงหาคม 2565
4ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 13 สิงหาคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1รางวัลนำเสนอผลงานนิทรรศการระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม "Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน"1 มีนาคม 2567
2รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 20 มิถุนายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 256616 กรกฎาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act)” ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 30 มิถุนายน 2566
3การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365” ระยะเวลา 3 ชั่วโมง23 มิถุนายน 2566
4การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูแกนนำ) ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 256618 มิถุนายน 2566
5การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล (Personal Cyber Security Management) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง16 มิถุนายน 2566
6การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media Ability) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง9 มิถุนายน 2566
7การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพลิกโฉมการศึกษา : ประสบการณ์จริงของห้องเรียนและการบริหารห้องเรียน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง2 มิถุนายน 2566
8บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ระยะเวลา 1 ชั่วโมง27 เมษายน 2566
9การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนฐานสมรรถนะ (Competency – Based English Language Teaching and Learning)26 เมษายน 2566
10การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR25 กุมภาพันธ์ 2566
11Teaching Reading & Writing: Strategies & Methods for Enhancing Student’s Learning21 มกราคม 2566
12Everywhere Everytime is Educational Technology19 ธันวาคม 2564
13การวัดประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 21 พฤศจิกายน 2564
14เวทีวิชาการสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาตครั้ง ที่ 1 (The 1st National Basic Stem Innovation E-Forum 2021) 19 ตุลาคม 2564
15การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว. PA)17 ตุลาคม 2564
16การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุค Digital 4.011 ตุลาคม 2564
17การสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียงบรรยายอัตโนมัติ 18 กันยายน 2564
18การสร้างใบงานและแบบทดสอบ ด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น Live worksheets18 กันยายน 2564
19Active Learning in the Secondary Classroom in the age of COVID31 กรกฎาคม 2564
20Facilitating English language learners in English-medium instruction classrooms in the Thai school context31 กรกฎาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 กุมภาพันธ์ 2565
2หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล 21 มกราคม 2565
3การสอนเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 เมษายน 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1แบบฝึกหัดเสริมทักษะ Upstream ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 224 มกราคม 2565
2แบบฝึกหัดเสริมทักษะ Upstream ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 124 มกราคม 2565
3แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 224 มกราคม 2565
4แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 124 มกราคม 2565
5Future Simple Tense 24 มกราคม 2565
6Future Continuous Tense24 มกราคม 2565