ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย
โรงเรียน : เมืองยมวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
2เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง34 ฟุต ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ 256513 พฤศจิกายน 2565
3เป็นวิทยากรกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีต่ิอต้านยาเสพติด เทิดไท้พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 256529 สิงหาคม 2565
4เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา พ.ศ.256529 มกราคม 2565
5เป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 256523 มกราคม 2565
6คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 20 NANMEEBOOK READING CLUB31 มกราคม 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับรางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี ปีงบประมาณ 25664 สิงหาคม 2566
2ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 26 เมษายน 2566
3โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ31 มกราคม 2566
4โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ7 กันยายน 2563
5รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ระดับทอง6 สิงหาคม 0575
6การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2563 ในระดับA7 ธันวาคม 0574
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เน้นทางอาชีพน STEM & Coding 12 มิถุนายน 2566
2การทดสอบวัดความรู้วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง256427 กันยายน 2565
3อบรมเชิงปฏิบัติการ ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา9 กันยายน 2565
4ประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ HYBRID EDUCATION เรื่องการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ของกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่า6 กันยายน 2565
5การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้วยแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น 18 มิถุนายน 2565
6การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement: PA)26 ตุลาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล