ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางชนิดา สวนสาร
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ประกวดกระทงรีไซเคิล22 พฤศจิกายน 2566
2รองเลิศการแข่งขันประกวดพวงมาลัยวันแม่รีไซเคิล ปี 6512 กรกฎาคม 2566
3ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแปรรูปอาหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ปี 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน5 กุมภาพันธ์ 2566
4โการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายนอก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนาฒน13 กันยายน 2565
5ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแปรรูปอาหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 25655 สิงหาคม 2565
6ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมกรตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี25655 สิงหาคม 2565
7ชนะเลิศการแข่งขันประกวดเทียนพรรษารีไซเคิล ปี 6517 กรกฎาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การประกวดประดิษฐ์พวงมาลัยบอกรักวันแม่จากวัสดุรีไซเคิล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ17 สิงหาคม 2565
2การแข่งขันประกวดเทียนพรรษารีไซเคิล ชนะเลิศอันดับที่1 ปี256517 กรกฎาคม 2565
3การแข่งขันประกวดเทียนพรรษารีไซเคิล ปี2565 ได้รางวัลขวัญใขมหาชน17 กรกฎาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1การประกวดประดิษฐ์พวงมาลัยบอกรักวันแม่จากวัสดุรีไซเคิล7 สิงหาคม 2565
2การแข่งขันประกวดเทียนพรรษารีไซเคิล ขวัญใจมหาชน ปี256517 กรกฎาคม 2565
3การแข่งขันประกวดเทียนพรรษารีไซเคิลชนะเลิศอันดับที่ 1 ปี256517 กรกฎาคม 2565
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล