ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอรรณพ สิทธิสาร
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วุฒิ ปริญญาโท : วท.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรม​ออนไลน์​การจัดการ​เ​รี​ยนรู้วิทยา​การคำนวณ​สำหรับ​ครู​มัธยม​ศึก​ษาปีที่​4-62 มีนาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล