ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส7 มีนาคม 2567
2ครูควบคุมทีมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน และทีมนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือตอนบนไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับช28 มกราคม 2567
3ครูควบคุมทีมนักเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ และทีมนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนภาคเหนือตอนบนไปแข่งขันระดับชาติ19 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล