ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : เคมี
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลดีเด่น การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนและเทคนิคการสอนตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น27 พฤศจิกายน 2563
2รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนและเทคนิคการสอนตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย27 พฤศจิกายน 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน "นวล" การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน23 มกราคม 2567
2รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน "แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยใบไผ่" การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน23 มกราคม 2567
3รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 256618 สิงหาคม 2566
4รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 25655 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น4 ธันวาคม 2566
2การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์30 ตุลาคม 2565
3การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์19 มิถุนายน 2565
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)24 ตุลาคม 2564
5การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)8 ตุลาคม 2564
6การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
7การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance agreement)1 สิงหาคม 2564
8การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์18 กรกฎาคม 2564
9การอบรมออนไลน์ The AI for Oceans: Hour of code10 มิถุนายน 2564
10การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียน การสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์6 มิถุนายน 2564
11การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (Coding Online for Grade 7 – 8 Teacher (C4T – 8) รหัส 63025)3 มิถุนายน 2564
12การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9) รหัส 63026)3 มิถุนายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1วิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 พฤษภาคม 2566
2ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 กรกฎาคม 2565
3การอบรมหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย12 กรกฎาคม 2565
4การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (Coding Online for Grade 7 – 8 Teacher (C4T – 8) รหัส 63025)3 มิถุนายน 2564
5การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9) รหัส 63026)3 มิถุนายน 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
1แบบฝึกหัดออนไลน์: เซลล์กัลวานิก21 มกราคม 2565
2แบบฝึกหัดออนไลน์: ปฏิกิริยารีดอกซ์21 มกราคม 2565
3สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์: ฉลากสารเคมีและสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ระบบ GHS และ NFPA21 มกราคม 2565
4คลิปประกวดสื่อการสอนออนไลน์: สารละลาย21 มกราคม 2565
5คลิปประกวดสื่อการสอนออนไลน์: ประเภทของสารเคมีและสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย21 มกราคม 2565
6เกมออนไลน์: สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ NFPA21 มกราคม 2565
7เกมออนไลน์: สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS21 มกราคม 2565