ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : -
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม
วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1เป็นครูผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 25651 พฤษภาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รองชนะเลิศอันดับที่ 15 กันยายน 2565
2ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อ29 สิงหาคม 2565
2การอบรมเรื่อง การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (learning loss)29 สิงหาคม 2565
3การอบรมเรื่อง critical thinking classroom design29 สิงหาคม 2565
4การอบรมเรื่อง เยาวชนไทยกู้ภัยโควิด-19 29 สิงหาคม 2565
5การอบรมเรื่อง creative thinking classroom design29 สิงหาคม 2565
6การอบรมเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน18 สิงหาคม 2565
7การอบรมเรื่องการเขียนบรรณานุกรม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 256529 กรกฎาคม 2565
8เป็นผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ตภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256511 มีนาคม 2565
9การอบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ความเข้าในการพัฒนาการเรียนออนไลน์เชิงรุก (Active learning)13 กรกฎาคม 2564
10การทดสอบความรู้หัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ28 มิถุนายน 2564
11การอบรมให้ความรู้และทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์26 มิถุนายน 2564
12การอบรมการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์5 มิถุนายน 2564
13การเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล1 มิถุนายน 2564
14การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร “ Youtube for teacher ”25 พฤษภาคม 2564
15ผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบข้อสอบอัตนัย3 เมษายน 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล