ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตร
  วุฒิ ปริญญาโท : ศษ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การประชุมหารือภาคีภาคเครื่อข่ายกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ฯ31 กรกฎาคม 2563
  2อบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.26 มิถุนายน 2563
  3การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล