ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : กศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ19 กันยายน 2564
2ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 20th Nanmeebook reading club31 มกราคม 2564
3ครูผู้ปรึกษาผลงานนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภทเพลงโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 256330 พฤศจิกายน 2563
4ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 256324 เมษายน 2563
5ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับชาติ23 ธันวาคม 2562
6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ระดับชาติ23 ธันวาคม 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อวิทยฐานะ(วPA)24 ตุลาคม 2564
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์6 สิงหาคม 2564
3อบรมออนไลน์การสอนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ27 มีนาคม 2564
4อบรมทางวิชาการ เรื่อง จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์23 สิงหาคม 2563
5การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20197 พฤษภาคม 2563
6การสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน6 กันยายน 2562
7การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 328 มิถุนายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่4-6 C4T-97 มีนาคม 2564
3อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 C4T-8 8 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล